FORMULA ƒ (x) ZA DEFINIRANJE KOMPETENCIJA - Consultecca